กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววาสิฏฐี ใสลือคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ