กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเฟื่องลดา รัตนมุกสิก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกมลนิจ ประสิทธิผล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0