พนักงานสถานที่

นางธนรัตน์ ทองแสงกิจ

นางสมนึก โสภาคดิษฐ์

นายธวัช มั่นคง

นายสุรินทร์ ตันเปรมวงค์