กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรทิพย์ วนวาล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประภาพร พหุโล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2