คณะผู้บริหาร

นางประจวบ อินทรสุชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา