ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ประดิษฐ์ดวง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26/5/2476 - 31/12/2476
ชื่อ-นามสกุล : ร.ท.ยัง สีมานนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/1/2477 - 30/4/2491
ชื่อ-นามสกุล : นายพร สิมะเสถียร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/1/2491 -31/7/2492
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง สันติรักษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/8/2492 -26/5/2496
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เจตะสานนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27/5/2496 -7/1/2498
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ แย้มผกา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8/1/2498 -11/6/2499
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงกาญจน์ โพธิประสาท
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12/6/2499 -31/1/2504
ชื่อ-นามสกุล : นายนพ ดาราย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/2/2504 -14/6/2504
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง พรายแย้มแข
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21/12/2504-14/6/2508
ชื่อ-นามสกุล : นายอาจ ทองธัญญะ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15/6/2508 -17/5/2513
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรำไพ บัวพิญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18/5/2513 -3/5/2519
ชื่อ-นามสกุล : นางดรุณี สมณะ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4/5/2519 -30/9/2524
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมพร วัฒนมหาตม์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/8/2524 -15/4/2532
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ เมนะเศวต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16/4/2532 -31/8/2535
ชื่อ-นามสกุล : นายชูจิตร พงษ์ประยูร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2/11/2535 -30/9/2551
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพวรรณ ภู่พิพัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1/8/2541 -14/8/2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววธีรวรรณ ภู่พัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15/8/2544 -30/7/2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21/11/2557 -2/1/2551
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3/1/2551 -12/5/2552
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนี ประภาสพงศ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15/7/2552 -11/11/2553
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานสิริ เสาวดี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12/11/2553 -28/8/2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตร ชมทิศ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29/8/2555 -15/2/2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสวรินทร์วดี โรจนวิภาต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16/2/2558 -30/9/2560
ชื่อ-นามสกุล : นางประจวบ อินทรสุชาติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2/10/2560- ปัจจุบัน